Hayat Kitabımız

Kur’an-ı Kerim’e dair her türlü yazıyı bu bölümde bulabilirsiniz.

Hazreti Ebubekir’in Kur’an Anlayışı

Hazreti Ebû Bekir radıyellahu anh’ın adı “Abdullah”, künyesi “Ebû Bekir”, lakabı “Sıddîk” ve “Atîk” dir. Babasının adı “Osman”, künyesi ise “Ebû Kuhâfe”dir. Annesinin adı “Selmâ”, künyesi de “Ümmü’l-Hayr” dır. Haz Ebû Bekir’in soyu hem anne tarafından hem de baba tarafından “Mürre” ye dayandığından.[1] Peygamber Efendimiz’in soyuyla birleşmektedir. Hazreti Ebû Bekir, …

Devamı

Hazreti Ömer’in Kur’an Anlayışı

Hazreti Ömer radıyellahu anh, Adiy oğulları oymağına mensuptur.[1] Sahih rivayetlere göre Hazreti Ömer, Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem’in hicretinden kırk sene önce doğdu. Delikanlılık yıllarıyla ilgili pek malumat yoktur. Bu yaşlarda deve çobanlığı yapmıştır. Soy ilmini iyi bilirdi. Gençlik yıllarında sporla; özellikle de güreşle meşgul olmuştu. Okuma ve yazmayı …

Devamı

İbn Abbas’ın Kur’an Anlayışı

İslâm’da tefsir hareketinin en meşhur şahsiyetlerinden biri olarak karşımıza çıkan Abdullah bin Abbas, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallellahu aleyhi ve sellem’in amcasının oğludur. Künyesi Ebu’l Abbbas’tır. Haşimîlerin Mekke’de kuşatıldığı yıl doğduğu söylenir. Annesiyle beraber, babasından önce Müslüman olmuştur. Hazreti Osman radıyellahu anh zamanında hac emiri idi. Hazreti Ali radıyellahu anh döneminde …

Devamı

İbn Mesud’un Kur’an Anlayışı

Abdullah bin Mes’ud radıyellahu anh ilk Müslümanlardandır. Babası Mes’ud Zühreoğullarının anlaşmalılarından; Ebû Abdurrahman Gâfil el-Huzelî’nin oğludur. Abdullah bin Mes’ud, Habeşistan ve Medine hicretlerine katıldı. Bedir Savaşı ve diğer savaşlarda bulundu. Sürekli, Rasulullah’la beraber oldu. Risalet döneminden sonra Şam bölgesinin fetihlerine katıldı. Hazreti Ömer, onu Kûfe’ye İslamî bilgileri halka öğretmekle görevlendirdi.1 …

Devamı

Hazreti Aişe’nin Kur’an Anlayışı

Mü’minlerin annesi, Peygamber Efendimiz’in hanımı, ümmetin hanımlarının en fakihesidir. “Ümmetin hanımları arasında ondan daha bilgili bir kadın; hatta kadınlar arasında ondan daha bilgili bir kadın yoktur.”1 İlimde ve anlayışta farklı bir yeri olan Hazreti Aişe, Hazreti Ebû Bekir’in kızıdır. Hiç çocuğu olmadığı için kız kardeşi Esma’nın (ö: 73/692) oğlu Abdullah’ın …

Devamı

Hazreti Ali’nin Kur’an Anlayışı

Peygamber Efenimiz’in amcasının oğlu ve kızı Hazreti Fatıma’nın kocasıdır. Künyesi Ebu’l Hasan ve Ebû Turab; lâkabı Haydar, yani arslandır. Nesebi, Ali bin Ebî Talib bin Abdulmuttalib bin Haşim bin Abdimenaf bin Kusayy bin Kilab bin Mürre bin Ka’b bin Lüeyy’dir. Annesi ise Esedi’in kızı Fatıma’dır. Rasulullah, annesi Amine Hatun’dan öksüz …

Devamı

Hafızlık talebelerinde rehavete kapılma sorunu

“OH BE! HAFIZLIK SINAVINI KAZANDIM, ARTIK ÖZGÜRÜM!” Türkiye’de hafızlık eğitiminin yatılı ortamda ve belirli bir disiplin içerisinde yapıldığı bilinmektedir. Elbette bu yatılı ortam ve disiplinin getirmiş olduğu bir takım zorluklar bulunmaktadır. Bir de tüm bunların yanında hafızlık eğitiminin kendine has apayrı bir zorluğunun bulunduğu da düşünüldüğünde, hafızlık yapan talebelerin bu …

Devamı

Kur’an-ı Kerim Öğretiminde Temel İlkeler

Eğitimdeki temel ilkelerin yanı sıra Kur’an-ı Kerim öğretimine has bazı ilkeler vardır. Her şeyden önce Kur’an-ı Kerim’in Allah kelamı olması, onun öğrenilmesi ve öğretilmesinin ibadet olmasını sağlamaktadır. Kur’an-ı Kerim öğretiminin dini bir yönü ve bağlayıcılığı vardır. Onun öğretim ve öğreniminin kural ve ilkeleri çağdaş eğitim normlarından önce, şer’î hükümlere boyun …

Devamı

Kur’an-ı Kerim’i doğru anlamak için öneriler

Kur’ân’ı doğru anlamak için düşünmek ve yöntem geliştirmek hepimizin görevidir. Aşağıda zikredilen maddeler (25 yol) bu çabanın bir ürünüdür. Buna göre; 1-     Başlangıçta şeytanın şerrinden (saptırmasından) Allah’a sığınmak gerekir. Çünkü Kur’ân okuyan kişiyi, şeytan saptırmak ister. “Sen Kur’ân okurken kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığın.” (Nahl, 98) 2-     Doğru anlamak için …

Devamı

Kur’an ve Sünnet’te zikir kavramı

Zikir denilince sadece belirli virdleri okumak akla gelmekte ve diğer anlamları zayi edilmektedir. Hâlbuki zikrin anlam alanına Allah Teâlâ’nın isimlerini ve sıfatlarını anmak, O’nu övmek, zatına layık olmayan sıfatlardan Allah’ı tenzih etmek, Kur’an okumak, hadis tedris etmek, şer’î ilimlerle meşgul olmak1 tesbih, tekbir, tehlil1 de girmek, hayatın bütün alanlarında murakabeye …

Devamı