İstikamet Yazıları

Günümüzde istikamet çok önemli bir kavram olarak karşımızda durmaktadır. İstikamet veren yazarların müstakim duruşu ile kaleme aldığı yazılardan oluşmaktadır.

Kader konusundaki temel sapmalar

Kader; daraltmak1, bilmek2, güç yetirmek3, takdir olunmak4, ölçmek-hesap yapmak5, miktarını belirlemek6 manalarında kullanılmıştır. Terim anlamı ise; Allah’ın, yaratılışın başlangıcından sonuna kadar bütün varlıkların başına gelecek hadiseleri; nesne ve olayları ezelî ilmi ile bilip plânlaması ve takdir etmesidir. Kader kavramının anlam alanına evrenin yaratılması, yönetilmesi, içerisinde cereyan eden olaylar, varlıklarla ilgili …

Devamı

Hicret bir Daru’l İslam arayışıdır

Hicreti sadece tarihsel bağlamda ele alıp yoldaki bazı tabiatüstü olaylara indirgeyip duygusallaştırmak, hicreti katletmektir. Mekke’yi terk ederken Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem kendisine öğretilen şu hicret duasını okumuştur:  “(Medine’ye gitmek için yola çıktığın andan itibaren Rabb’ine el açıp yalvararak) de ki: “Ey Yüce Rabb’im; gireceğim ( Medine dâhil her) …

Devamı

Modern cahiliyede Allah’ı tanımak…

Kur’an-ı Kerim’de isim ve sıfatlarıyla tanıtılan Rabbimizin has ismi “Allah” lafza-i celal’i özel bir isimdir ve “Hak” olan ilaha delalet eder. “Esma-i hüsna” dediğimiz, Allah Teâlâ’nın en güzel isimlerinin hepsinin anlamını içerisinde bulundurur.1 Lisan bakımından, Lafza-ı celal’in birtakım özellikleri vardır. Bu ismin ikili ve çoğul hâli yoktur. “Allah” lafzı, Kur’an-ı …

Devamı

Yanlışa yanlış diyebiliyor musunuz?

Peygamberimiz sallellahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte; “En faziletli cihad, zalimlere karşı hakkı konuşmaktır” buyurmaktadır. Demek oluyor ki zalimlere karşı sözlerimizde Hakka sadakât göstermeye çok dikkat etmeli ve önem vermeliyiz. Rabbimiz, zalime karşı hakkı tebliğ etmede sadakâti en büyük cihad ve hicret faziletine sahip olma fırsatı olarak bizlere lütfetmiştir. …

Devamı

Eski alimleri küçümseyen yaklaşımlar…

Eski alimlerimizin metotlarının, söylemlerinin, ilimlerinin günümüz sorunlarına çözüm bulmakta yetersiz kaldığı görüşü, bugün ilahiyat çevrelerinde çok dillendirilen bir tezdir. Bu tezden yola çıkarak birçok kendini bilmez kimse, Ebu Hanife’den İmam Şafii’ye, İmam Gazzali’den İmam Rabbani’ye kadar bir çok alimlerimizi küçük göstermeye çalışmaktadır. Bu kimselere onların tırnağı bile olamayacaklarını hatırlatmak gerekir. …

Devamı

Misyoner etkili din tasnifine dikkat!

Tek başına ümmet olma vasfını genç yaşta kazanan İbrahim Peygamber, Allah’a karşı velayetin olduğu kadar zalimlerden ve kâfirlerden “beraet”in de sembol ismidir. Esasında beraet olmadan velayet olmaz. Beraet imanın olmaz ise olmaz şartıdır. Kelime-i tevhidin nefiy bölümüdür. Bu önemli nedenine binaen Hazreti İbrahim aleyhis selam, Kur’an’ın beyanına göre müşrik babasından, …

Devamı

Vuslatın iki anahtarı…

Allah Teâlâ’ya selim bir şekilde vuslatın iki anahtarı vardır. Birisi, içerisinde hiçbir şirk alâmetinin olmadığı kâmil iman; diğeri de ihsan makamında icra edilen salih amellerdir. Sahih iman her zaman asıldır. Ameller onun üzerine bina edilirlerse bir anlam kazanırlar. Rabbimiz bu konuyu şöyle ifade etmiştir: “Her kim ki Rabbine kavuşmayı/ vuslatı …

Devamı

Sünnet münkirleri ve asıl hedefleri

Hadis ve Sünnet’i reddedenler, hayatın ayrıntılarıyla ilgili dini hükümlerin kısm-ı azamının kaynaklarının Sünnet’te olması münasebetiyle, Sünnet’i devre dışı bırakarak hayatta boşluk oluşturmak istemektedirler. Bu istemin arka plânında moderniteye; hayatın Allahsız yorumu olan batı medeniyetine iktidar yolu açmak düşüncesi vardır. Bu sebeple de Sünnet’i itibarsız kılma ve hadis inkârcılığı daha çok …

Devamı

Rabbani alimler kimlerdir?

Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem, ümmetinin âlimlerinden olan Abdullah bin Mesud radıyellahu anh’a; “İnsanların en âlimi kimdir” diye sormuş ve edebinden dolayı Efendimize gerekli cevabı vermeyince Resulullah sallellahu aleyhi ve sellem, kendi sorusunu kendisi şöyle cevaplandırmıştır: “İnsanların en âlimi hakkı görendir.” (Heysemi, Zevaid, c.I, s.162) Bu tanımlama bizlere hakkı görüp …

Devamı

Medine dönemi dini hakim kılma sürecidir

Allah celle celaluh insanlığa gönderdiği dinin hayata hâkim olmasını istemiştir. Dininin ve peygamberlerinin mahkûm olmasını istemediğini şu ayetle açıklamıştır: “Allah, müşrikler beğenmeseler de (kendi) dinini bütün dinlere (hayat tarzlarına) üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile göndermiştir.”1 Hazreti Âdem aleyhis selam’dan Hazreti Muhammed sallelallahu aleyhi ve sellem’e kadar bütün …

Devamı