Beğenilen Şiirler

Senden izinsiz/ Nusret Toruni

Aman Allah yerin göğün sahibi,
Durur akmaz sular Sen’den izinsiz.
Bu eşya-yı âlem hep sana tabi.
Zerre esmez rüzgâr Sen’den izinsiz.

Bir damlacık dahi rahmetin yağmaz.
Tan yerinden söküp şafak ağarmaz.
Emretmezsen dünya üstüne doğmaz.
gökten şems i kamer Senden izinsiz.

Haşa seni kimse edemez inkâr.
Sen rahmetin bol âleme yeter.
Ne sinek canlanır ne turna öter.
Gelmez ezel bahar Sen’den izinsiz.

Her hikmetin bize güzellik verir.
Yazı kış, kışı yaz eyyam gösterir.
Ne çiçekler açar ne canlı uçar.
Vermez ağaçlar bar Sen’den izinsiz.

Der Nusret Toruni senindir bu can.
Gün gelir ki toprak olur bu beden.
Senin lütf u ilahindir söyleten.
Ne söyler âşıklar Sen’den izinsiz.

Aşık Nusret Toruni

İrfanDunyamiz.com

Seçme Şiirler ↗

En güzel şiirleri okumak için tıklayın.

Tavsiye Kitaplar ↗

Tavsiye kitap listemize ulaşmak için tıklayın.

Bana Allah’ım gerek…

Neyleyim dünyayı
Bana Allah’ım gerek.
Gerekmez mâsivayı
Bana Allah’ım gerek.

Ehl-i dünya, dünyada
Ehl-i ukbâ, ukbâda
Her biri bir sevdada
Bana Allah’ım gerek.

Dertli, dermanın ister
Kullar, sultanın ister
Aşık, cananın ister
Bana Allah’ım gerek.

Fani devlet gerekmez
Dürr ü ziynet gerekmez
Haksız cennet gerekmez
Bana Allah’ım gerek.

Bülbül güle karşı zar
Pervaneyi yakmış nar
Her kulun bir derdi var
Bana Allah’ım gerek.

Beyhûde hevayı ko
Hakkı bul, gör yahu
Hüdâi’nin sözü bu
Bana Allah’ım gerek.

Aziz Mahmud Hüdayi

İrfanDunyamiz.com

Seçme Şiirler ↗

En güzel şiirleri okumak için tıklayın.

Tavsiye Kitaplar ↗

Tavsiye kitap listemize ulaşmak için tıklayın.

Gurbet içinde gurbetteyim

Gurbet içinde gurbetlerdeyim, kıvranıyorum
Bilmem vuslatın yollarını bulabilecek miyim
Halk içinde müttakilerden gibi davranıyorum
Bilmem hakiki takva ehlinden olabilecek miyim

Geçerek içine bırakıldığım şu mihnet deryasını
Bilmem selamet sahillerine çıkabilecek miyim
Etrafıma inşa ettiğim evham ve hayal furyasını
Bilmem zararsız ve ziyansız yıkabilecek miyim

Her cihetten dizilmiş sıra sıra haramiler yoluma
Bilmem ağlarına düşmeden geçebilecek miyim
En sinsi düşmanımı halen bağlayamadım soluma
Bilmem hakiki yârânı ağyardan seçebilecek miyim

Aziz ömrüm beyhude, heva’ya hizmet ile geçirdim
Bilmem onu zabt-u rabt altına alabilecek miyim
O bana zehir sundu bense ona bal şerbeti içirdim
Bilmem fitne-i masivadan azade kalabilecek miyim

İçimdedir bilirim adüvv-i şedit, karışmıştır kanıma
Bilmem o deruni düşmanı bir gün yenebilecek miyim
Minnet bilerek, Hâlik-i zülcelalin emirlerini canıma
Bilmem vatan-ı aslime selametle dönebilecek miyim

Mehmet Erdem

İrfanDunyamiz.com

Seçme Şiirler ↗

En güzel şiirleri okumak için tıklayın.

Tavsiye Kitaplar ↗

Tavsiye kitap listemize ulaşmak için tıklayın.

Aşık Reyhani/ Döndür Beni

Geldiğim yolları gafil geçmişim.
Zaman beni geri döndür bir daha.
Hep ağu yemişim, zehir içmişim.
Zaman beni geri döndür bir daha.

Tarlalar süreyim, tohum ekeyim.
Çiçekler bitirip suyun dökeyim.
Bahçeler becerip fidan dikeyim.
Zaman beni geri döndür bir daha.

Öküzleri yabanlara süreyim.
Bıldırcınlar ötüşürken göreyim.
Çavdar ekmeğinden dürüm düreyim.
Zaman beni geri döndür bir daha.

Varlığıma agâh olmak isterim.
Geçtiğim yolları bilmek isterim.
Gerçek bir Reyhânî kalmak isterim.
Zaman beni geri döndür bir daha.

Erzurumlu AŞIK YAŞAR REYHÂNÎ

İrfanDunyamiz.com

Seçme Şiirler ↗

En güzel şiirleri okumak için tıklayın.

Tavsiye Kitaplar ↗

Tavsiye kitap listemize ulaşmak için tıklayın.

Bu rezil düzene kim dur diyecek!

Çöküyor Milletin en kök temeli,
Bu rezil düzene kim dur diyecek?
Allah için biri bir şey demeli,
Bu rezil düzene kim dur diyecek?

Müslüman çocuğu, Müslüman yurdu,
Soydu örtüsünü attı savurdu.
Utanma duygusu diplere vurdu.
Bu rezil düzene kim dur diyecek?

Açıl, açıl, açıl nereye kadar?
İnsan bu kadar mı özünden sapar.
Gemi su alıyor, susarsak batar.
Bu rezil düzene kim dur diyecek?

Namusu uğruna kurtulan vatan.
Kahrından inliyor bağrında yatan.
Gülüyor koçları koyuna katan.
Bu rezil düzene kim dur diyecek?

Cephede ter döken Hatice Bacı…
Yazık ki ahfadı ona yabancı.
Gittikçe artıyor acılı sancı.
Bu rezil düzene kim dur diyecek?

Buyurun şu çarşı, şu tezgâh, vitrin.
Adeta akıyor sokaklar irin.
Ey şuur sahibi var ise fikrin.
Bu rezil düzene kim dur diyecek?

Yarınki validem bugünkü kızım.
Sokakta gördükçe artıyor sızım.
Boğazımda düğüm düğüm avazım.
Bu rezil düzene kim dur diyecek?

Dediğimden öte vahimdir durum.
Bir adım sonrası büyük uçurum.
Gökten taş yağacak çok korkuyorum.
Bu rezil düzene kim dur diyecek?

Esvabı üreten yahut giyen mi?
Reklamını yapıp haram yiyen mi?
“Çağa uymak lazım, caiz!” diyen mi?
Bu rezil düzene kim dur diyecek?

Ele suç atmayı bırakalım da,
Bakalım hangimiz işin farkında?
Seferber olmazsak çıkan yangında,
Bu rezil düzene kim dur diyecek?

Tamam, yalvaralım Ulu Mevlâ’ya.
Lâkin kuru dua gider havaya.
Hızla tükenirken ar, edep, haya,
Bu rezil düzene kim dur diyecek?

Söylemek mânasız ahmak olana,
Sözlerim, akıllı âgah olana,
Sualim, derdimle hemdert olana,
Bu rezil düzene kim dur diyecek?

İbrahim Kartal

İrfanDunyamiz.com

Seçme Şiirler ↗

En güzel şiirleri okumak için tıklayın.

Tavsiye Kitaplar ↗

Tavsiye kitap listemize ulaşmak için tıklayın.

İmam Nevevi hazretlerinin münacaatı

Büyük İslam Fakihi, Muhaddisi ve mana ehlinin muktedabihlerinden İmam Nevevi hazretlerinin, duaların kabulüne vesile olduğuna inanılan münacaatını Türkiye’nin en önemli Arapça üstadlarından muhterem Prof. Dr. Mehmet Yalar hocamız tercüme etti.

Ey kalpte olanları gören Allah’ım

Sensin her beklentinin karşılayanı

Ey bütün sıkıntılar için ümit bağlanan Allah’m

Ey şikayet ve korkuda sığınılan Allah’ım

Ey rızkının hazineleri “kun” emrinde saklı Allah’ım

Lutfet çünkü sendedir bütün iyilikler

Yoktur sana ihtiyacımdan başka hiçbir vesilem

Sana olan ihtiyacımla defederim fakirliğmi ben

Yoktur benim kapını çalmaktan başka çarem,

Rededilirsem eğer hangi kapıyı çalabilirim ben.

Ve adıyla kime niyaz eder kime yakarırım ben

Şayet esirgenirse fakirinden lutfun

Haşa ki cömertliğin günahkarı ümitsiz kılsın

Lutfun çok bol nimetlerin çok genişken

Bilerek hep kapına geldim boynu bükük

Şüphesiz fayda verir kapında boynu büküklük

Ve sanadır itimadım tevekkül ederek

Ve açtım avuçlarımı yakarışla dilenerek

Şimdi sevgili peygamberin hakkı için

Ve duaları şefaatiyle kabul ettiğin habibin için

Her darlıktan bir çıkış bahşet bize

Ve lutufta bulun bize ey dönüş sadece kendisine olan Allah’ım

İmam Nevevi, Tercüme Prof. Dr. Mehmet Yalar/ İrfanDunyamiz.com

Seçme Şiirler ↗

En güzel şiirleri okumak için tıklayın.

Tavsiye Kitaplar ↗

Tavsiye kitap listemize ulaşmak için tıklayın.

Bayram o bayram ola

Can bula cânânını
Bayram o bayram ola
Kul bula sultanını
Bayram o bayram ola.

Hüzn-ü keder def ola
Dilde hicap ref ola
Cümle günah af ola
Bayram o bayram ola.

Lütfi ya lütfü kerim
Erişe rahmü-rahim
Bermurad ede fehim
Bayram o bayram ola.

Alvarlı Efe Hazretleri

İrfanDunyamiz.com

Seçme Şiirler ↗

En güzel şiirleri okumak için tıklayın.

Tavsiye Kitaplar ↗

Tavsiye kitap listemize ulaşmak için tıklayın.

Suretten gel sıfata…

Suretten gel sıfata, onda mana bulasın
Hayallerde kalmagıl, erden mahrum kalasın

Bu yolda acayib çok, sen acebe aldanma
Acayib anda ola dost yüzünü göresin

Aşk kuşağın kuşangıl, dostun yolunu vargıl
Mücahede çekersen müşahede göresin

Bundan aşkın şehrine üç yüz deniz geçerler
Üç yüz geçüben yedi tamu bulasın

Yedi tamuda yangıl, her birinde kül olgıl
Vücudun orda kogıl, ayrık vücut bulasın

Hakikattır hak şarı yedidir kapıları
Dergahında yazılıdır girip kudret göresin

Evvelki kapısında bir kişi olur orda
Sana eydür, beri gel, olmaya ki varasın

İkinci kapısında iki arslan vardır orda
Niceleri korkutmuş, olmasın ki korkasın

Üçüncü kapısında üç evren vardır orda
Sana hamle ederler, olmasın ki dönesin

Dördüncü kapısında dört pirler vardır orda
Bu söz sana rumuzdur, gör ki delil bulasın

Beşinci kapısında beş ruhban vardır orda
Türlü meta satarlar, olmasın ki alasın

Altıncı kapısında bir huri oturur orda
Sana eydür gel beri, olmaya ki varasın

Çün sen anda varasın, o huriyi alasın
Bir vayadan ötürü yolda mahrum kalasın

Yedinci kapısında yediler oturur orda
Sana derler, kurtuldun, gir dost yüzün göresin

Şu dediğim sözlerim vucuttan taşra değil
Tefekkür kılar isen cümle sende bulasın

Yunus işbu sözleri Hak varlığından söyler
İster isen kânını miskinlikte bulasın.

Yunus Emre

İrfanDunyamiz.com

Seçme Şiirler ↗

Seçkin şairlerin en güzel şiirlerini okumak için tıklayın.

Tavsiye Kitaplar ↗

Tavsiye kitap listemize ulaşmak için tıklayın.

Er yarın Hak divanında bellolur

Gaflet ile Hakk’ı buldum diyenler
Er yarın Hak divanında bellolur.
Ahret tedarikin gördüm diyenler
Er yarın Hak divanında bellolur.


Kiminin adı sofu kiminin derviş;
Derviş isen kardeş takvâya çalış
Gizlice yollardan sen Hakk’a eriş
Er yarın Hak divanında bellolur.


Devletliyim deyü fakire gülme
Gülüp gülüp kardeş, kem nazar kılma;
Ölüm vardır yahu, sen gafil olma;
Er yarın Hak divanında bellolur.


Fakiri sev mala-mülke aldanma;
Fani cihan sana kalacak sanma.
Hakkın lutfuna koş, kahrına yanma.
Er yarın Hak divanında bellolur


Yunus söyler sözü Kâlû Belâ’dan,
Mu’cizât Nebî’den, mürvet Ali’den,
Biz de böyle işittik bir uludan,
Er yarın hakk divanında belli olur.


Yunus Emre

İrfanDunyamiz.com

Seçme Şiirler ↗

Seçkin şairlerin en güzel şiirlerini okumak için tıklayın.

Tavsiye Kitaplar ↗

Tavsiye kitap listemize ulaşmak için tıklayın.

Bana seni gerek seni…

Aşkın aldı benden beni,
Bana seni gerek seni.
Ben yanarım dün ü günü,
Bana seni gerek seni.

Ne varlığa sevinirim.
Ne yokluğa yerinirim.
Aşkın ile avunurum.
Bana seni gerek seni.

Aşkın aşıklar oldurur.
Aşk denizine daldırır.
Tecelli ile doldurur.
Bana seni gerek seni.

Aşkın şarabından içem.
Mecnun olup dağa düşem.
Sensin dün ü gün endişem.
Bana seni gerek seni.

Sufilere sohbet gerek.
Ahilere ahret gerek.
Mecnunlara Leyla gerek.
Bana seni gerek seni.

Eğer beni öldüreler,
Külüm göğe savuralar,
Toprağım anda çağıra,
Bana seni gerek seni.

Cennet cennet dedikleri,
Birkaç köşkle birkaç huri,
İsteyene ver onları
Bana seni gerek seni.

Yunus’dürür benim adım
Gün geçtikçe artar odum
İki cihanda maksudum
Bana seni gerek seni

Yunus Emre

İrfanDunyamiz.com

Seçme Şiirler ↗

Seçkin şairlerin en güzel şiirlerini okumak için tıklayın.

Tavsiye Kitaplar ↗

Tavsiye kitap listemize ulaşmak için tıklayın.