Şahsiyet Gelişimi

Kimilerinin kişisel gelişim de dediği kişisel tekamüle dair yazıları bu bölümde bulabilirsiniz.

Hazreti Ömer’in başarı sırları

Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem, emaneti layık insanlara verdiği için hem kısa zamanda başarılı olmuş hem de bizlere sünnet koymuştur. Onun başarısının bir çok etkeni vardır. Başarısının en önemli nedenlerinden birisi de her zaman uygun işe uygun adam bulmasıdır. Habeşistan’a hicret eden Müslümanlara Cafer bin Ebi Talib’i reis tayin …

Devamı

Sufilerin başarı sırları…

Tarihte, toplumları arkalarında sürükleyen birçok lider gelip geçmiştir. Bunlardan bir kısmı baskı, zorbalık ve maddî güç kullanarak insanları sindirmek suretiyle liderliklerini ilân ederken bir kısmı da gönülleri fethetmek suretiyle toplumlara maddî ve manevî anlamda yön vermişlerdir. Cemiyetleri peşlerine takıp sürükleyen maneviyat önderlerinin bu başarıları tesadüfî bir başarı değildir. Onlar, kendi …

Devamı

Huzura kavuşmuş nefis

Kur’ân-ı Kerim’de “Ey huzura eren nefs!”[1] şeklinde hitap edilen ve Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem’in ; “Ya rabbi senden itminana ermiş bir nefs istiyorum”[2] duasıyla ideal bir hedef olarak müminin ulaşması istenen nefs mertebesine nefs-i mutmainne denir.[3] Nefs-i mutmainne derecesine ulaşan bir sâlikin kalbi nurlanmasını tamamlamış bir kalptir. Bu …

Devamı

İlhama mazhar olmuş nefis

Tasavvuf ehli, emmâre ve levvâme aşamalarından sonra birtakım ilhamlara mazhar olan sâlikin mülheme derecesinde seyrine devam edeceğini ifade etmişlerdir.[1] Sûfîlere göre sâlik, nefsi ıslah yöntemi içerisinde üçüncü aşama olarak kabul edilen bu derecede,[2] emmâre ve levvâmede olduğu gibi, karar kılmayı değil daha üst aşamalar olan mutmainne, razıyye ve merzıyye derecelerine …

Devamı

Kendisini kınayan nefis…

Nefs-i emmarenin esiri olan insan, yapmış olduğu hata ve günahlardan dolayı pişman olur ve kendisini levm etmeye yani kınamaya başlarsa “nefs-i levvâme” mertebesine ulaşmış olur.[1] Nefs-i levvame kendini kınayan, kötüleyen, azarlayan nefis demektir. Kur’ân-ı Kerim’de nefsin bu mertebesine; “Ve kendisini kınayan nefse yemin ederim”[2] ayetiyle işaret edilmiştir.[3] Manevî ilerleme sürecinde …

Devamı

Üzüntü ve endişeden kurtulabilirsin!

İbnü’l Kayyım -Allah kendisinden razı olsun- şöyle buyurdu: Üzüntü Kur’an-ı Kerim’de sadece nehiy olarak gelmiştir, Allah Teala’nın şu ayetindeki gibi: “Gevşemeyin ve üzülmeyin” (Ali İmran, 139) Veya olumsuz gelmiştir: “Onlar için korku yoktur onlar üzülmezler de…” (Ahkaf, 13) Bunun sırrı şudur: Üzüntü, şeytanın en sevdiği şeydir. Ademoğlunun yolunu yarım bırakması …

Devamı

Sufilere göre nefis terbiyesi…

Sûfîler tarafından nefs; “Kulun kötü huyları ve çirkin vasıfları, kötü his ve huyların mahalli olan latife” şeklinde tanımlanmıştır.[1] Tanımdan da anlaşılacağı üzere sûfîler, nefsi şerrin kaynağı, kötülüklerin temeli olarak kabul etmişlerdir.[2] Sûfîler, nefsi Allah’ın rızasına ulaşmak için aşılması veya frenlenmesi gereken unsurların başında görmüşlerdir. Onlara göre nefsin Hakk’ın rızasına uymayan …

Devamı

Gençlik ve fütüvvet ahlakı

Tasavvufî sistem, hayatın bütününü kuşatan bakış açısıyla hangi döneminde olursa olsun insanın Kur’ân ve sünnet çerçevesinde yaşamını anlamlı hale getirebilmesi için ilkeler ortaya koyan bir yapıya sahiptir. Sûfîler, çocukluk ve ihtiyarlık dönemlerine dair uyarılarda bulundukları gibi insan hayatının en verimli, bununla birlikte kompleks yapısıyla dikkat çeken gençlik dönemi1 üzerinde de …

Devamı

Sufiler asalak yaşamayı hoş karşılamazlar

Sufi veya derviş denildiği zaman birçoklarının aklına bir köşeye çekilme, dilenme ve tembellik veya miskinlik gibi durumlar gelir. Oysa sufiler kendileri hakkında düşünülen bu menfi düşünceleri hiç de hak etmezler. Aksine sûfîler ellerinin emeğini yemekten zevk alan, Allah Teâlâ’dan başkasından bir şey istemekten hayâ eden insanlardır. Toplum nazarında hiçbir zaman …

Devamı

Sufilere göre iç huzura kavuşmanın yolları

İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren şekillenmeye başlayan tasavvufî sistem eşyaya, olaylara ve var oluşa dair görüş ve düşünce sistemi ile her dönemde dikkat çeken bir sistem olmuştur. İrfanî geleneğimizin temsilcileri, bizlere, hayatı anlamlı kılabilme adına ezelden ebede seyreden var olma serüveni hakkında çok zengin ve geniş bir miras bırakmışlardır. Onlar, Allah …

Devamı