Rıfat Oral hocadan tavsiye kitap listesi

Kitap hayattır, hayat kitaptır…

Bir arkadaş okunması öncelikli bir kitap listesi istedi. Kendileri için aşağıdaki kitap listesini hazırladım. İnşallah İslam’ı anlama, yaşama ve tebliğ noktasında faydalı olur.

A- KUR’ÂN

1- KUR’AN-I KERİM MEALİ, Heyet, Türkiye Diyanet Vakfı (Düzenli ve akıcı meal)

2- TEFSİRU’L-KUR’ÂNİ’L-AZİM, İbn Kesir (Hadisler ışığında Kur’ân’ı anlamak için önemli bir eser. Çünkü öncelikle Rasûlullah ve sahabe nasıl anlamış, bunu bilmek zorundayız.) (Arapça).

3- TEFHİMU’L-KUR’ÂN, Mevdudi (Ayetlerin günümüz insanın anlayacağı şekilde aktarılması açısından önemli bir kitap) (Türkçe).

4-KUR’AN’IN TEMEL KONULARI, Rıfat Oral, DİB yayınları (Her cüzden 3 temel konu ve mesaj seçilmiştir. Kur’an’ı bütüncül olarak anlama çalışmalarında yardımcı olur.)

5- KUR’AN’DA İNSAN TİPLERİ, Rıfat Oral, Diyanet yayınları. (Kur’an, tarihin en önemli dönemlerine ve bu dönemlerdeki insanlara ışık tutar. Bu insanlar ve insan gruplarını doğru ve bir bütün halinde okumamız/anlamamız Kur’an’ı daha iyi anlamamıza ve hayatı daha doğru okumamıza yardımcı olacaktır. Mutlaka okunmalıdır.)

6- KUR’ÂN AHLÂKI, M. Abdullah Dıraz

B- HADİS

1- RIYAZUS’ SALİHİN (TERCÜME VE ŞERHİ), Heyet, Erkam Yayınları (Ahlaki konularda ayet ve hadislerin toplandığı ve açıklandığı en güzel kitap. Mutlaka okunmalı)

2- BULUĞU’L-MERAM ŞERHİ, Rıfat Oral, Esra Yayınevi, (Ahkam hadislerinin toplandığı ve açıklandığı en güzel kitaplardan birisi. İbadet, Evlilik, Boşanma, Ticaret, Ceza ve Miras Hukuku gibi bir çok konudaki temel hadisler alınmış, Şerhinde ise konu ile ilgili ahkam ayetleri eklenmiş, tahrici yapılmış, hadis ravileri, hadislerin söyleniş ve rivayet sebepleri zikredilmiş, ayrıca hadisler 4 mezhebin müctehid imamları nasıl anlamış, bu konular kaynaklarıyla verilmiştir. Son tarafında Ahlak hadisleri bulunmaktadır. Mutlaka okunmalıdır.)

3- EL-EZKAR (RASULULLAH’IN DİLİNDEN DUALAR VE ZİKİRLER), (Peygamberimizden bize intikal eden zikir ve tesbihlerin toplandığı önemli bir kitap. Mutlaka okunmalı)

4- ŞEMAİL-İ ŞERİF, (Peygamberimizin fiziksel görünüşü ve davranış biçimi ile ilgili bir kitap okunmalı. Bu konuda İmam Tirmizi’nin eserini tavsiye ederiz.)

5- 40 HADİS (Her Müslüman mutlaka en azından 40 hadis okumalı. Değişik konularda 40 hadis kitapları yazılmıştır. Bunlardan en bilineni İmam Nevevi’nin eseridir.)

C- FIKIH

1- İSLAM İLMİHALİ (Her sene mutlaka değişik bir ilmihal okunması tavsiye edilir.)

2- İSLAM FIKHI (Mutlaka en azından bir Hanefi ve bir de Şafii mezhebinden bir kısa metin okunmalıdır. Hanefilerde el-Muhtar metni, Şafiilerde el-Minhac metni tavsiye edilir. Ayrıca benim Konya Hacı Veyiszade Camiinde yaptığım 4 Mezhebe Göre Fıkıh Dersleri youtube ve camidersleri. com’da bulunmaktadır. Ayrıca YouTube’de yeni açtığımız “Fıkıh Akademisi” isimli kanalda (Muhtar şerhi) el-İhtiyar derslerimiz bulunmaktadır. Bu kanala abone olmanızı ve mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü tefsir, hadis, fıkıh, akaid vb konularda çok sayıda ders ve sohbet videosu bulunmaktadır.)

3- FIKIH USÛLÜ: Bir Türkçe usul kitabı yanında mutlaka bir Arapça metin de okunmalıdır. Hanefilerde el-Menar, Şafiilerde el-Varakat metni tavsiye edilir.

Uzun süre okuttuktan sonra kaleme aldığım Fethu Babi’d-Dirase fi Usuli’l-Hanefiyye kitabı da tavsiye edilir. Bu kitabın youtube de videolu anlatımı da bulunmaktadır.

4- KAVAİD-İ KÜLLİYE (İslam fıkhındaki temel kaidelerle ilgili bir kitap okunmalı. En azından Mecellenin ilk 100 kaidesi mutlaka okunmalıdır.)

5-FERAİZ (İslam Miras Hukuku), (Feraiz unutulan ilimlerdendir. Uzun yıllar okuttuktan sonra kaleme aldığım Takribu’l-Feraiz fi Dav’il-Kur’âni ve’s-Sünneti kitabı tavsiye edilir. Ayrıca Feraiz dersimizin baştan sona çekimleri youtube ve camidersleri. com.da bulunmaktadır.)

6- İSLAM EKONOMİSİ (Bu konuda mutlaka bir kitap okunmalı. Her sene farklı bir kitabın okunması tavsiye edilir.)

D- SİYER ve İSLAM TARİHİ

1- HAZRETİ MUHAMMED VE EVRENSEL MESAJI, İbrahim Sarıçam (Her sene Peygamberimizin hayatı ile ilgili bir kitap okunmalı.)

2- İSLAM PEYGAMBERİ, Muhammed Hamidullah

3- SIFATÜ’S- SAFVE, İbnü’l-Cevzi (Peygamberimizin ve sahabenin hayatını anlatan en güzel kitaplardan birisi, kitap tercüme edildi)

4- HAYATÜ’S- SAHABE, Kandehlevi (Peygamberimiz ve sahabe dönemindeki özellikle ilim ve tebliğ ile ilgili yaşananları anlatan en güzel kitaplardan birisi)

5- FIKHU’S-SİRE, (Bu konuda Mustafa Sıbai,’nin Hazreti Muhammed’in Hayatı (Dersler ve İbretler) Peygamberimizin hayatını anlama açısından çok önemlidir. Bu kitap beni etkilediği için size tavsiye ediyorum.)

E- TASAVVUF VE İSLAM AHLAKI

1- ER- RİSALE, Kuşeyri’nin bu kitabı mutlaka okunmalıdır, özellikle Allah dostlarının hayatları önemlidir. Tercümesi de bulunmaktadır.

2- ET-TA’ARRUF: Kelabazi isimli bir alimin çok güzel bir kitabı. Türkçe’ye tercüme edildi. Beni etkileyen kitaplardan birisi.1.Bölümde musannif, giriş mahiyetinde Tasavvuf hakkında genel bilgi verir. 2. Bölümde Sufi’nin akaidini aktarır. Burada adeta Fıkh-ı Ekber ve Nesefi Akaidini özetler. 3. Bölümde, Tasavvufi haller ve makamlar, 4. Bölümde Tasavvufla ilgili terimler, 5. Bölümde bazı tamamlayıcı faydalı konular aktarılır ve kitap tamamlanır. “Ta’arruf olmasaydı, tasavvuf bilinmezdi” denilen bir kitaptır ve mutlaka okunmalıdır.

3- İHYAU ULUMİ’D-DİN (Yada onun özeti olan KİMYA-İ SAADET), İslam ahlakını anlatan en güzel eserlerdendir. Mutlaka okunmalıdır.

4- KİTABU’Z- ZÜHD VE’R- REKAİK (Abdullah b. Mübarek gibi zatların yazdığı kitaplardan birisi mutlaka okunmalıdır.)

5- TELBİSU’L- İBLİS (İbnü’l-Cevzi’nin bu kitabı mutlaka okunmalıdır. Şeytanın tuzaklarını anlatmaktadır. Şeytanın Hileleri adı altında tercüme edilmiştir.)

6- HİKEM-İ ATAİYYE ve MESNEVİDEKİ HİKAYELER gibi kitaplar da tavsiye edilmektedir.

F- AKAİD ve KELAM

1- FIKH-I EKBER ŞERHİ (Aliyyül kari)(Ayrıca YouTube de Fıkıh Akademisi kanalında Fıkh-ı Ekber Dersleri videoları var ve devam ediyor. Kitabın başındaki tevhid, kader ve nübüvvet konuları güncellenerek anlatılmaktadır. İzlenirse çok faydalı olur inşallah).

2- ŞERHU AKİDETİ’T- TAHAVİ (İbn Ebi’l-Iz Şerhi, Şuabul Arnavud tahkiklisini tavsiye ederim). Kitabın Türkçesi de var.
3-Said Havva’nın 3 önemli eseri (ALLAH’A İMAN, ER- RASUL VE İSLAM). Bu üç kitap Türkçeye tercüme edildi. Mutlaka okunması gerekir, diye düşünüyorum.) Allah’a emanet olun..

Rıfat Oral/ İrfanDunyamiz.com

Şunlara Gözat

İçli ses Mahmud Esad Coşan hoca

Vahdet meyinin cur'asın, mâşuk elinden içmişemBen dost kokusun almışam, misk-i hıtânı neylerem. Yunus Emre Âşık-ı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.