M. Şevket Gökşan Hocamız ile konuştuk

İmanın kalesi Erzurum’un ilim ve irfan öncülerinden Muhterem Muhammed Şevket Gökşan Hocamız ile Erzurum’da vesile oldukları ve öncülük ettikleri hayırlı hizmetleri konuştuk.

Muhterem Hocam faaliyetlerinize geçmeden önce, bu çalışmaları yaparken ki başlıca düsturunuzu sorarak başlamak istiyorum. 

Bizler Erzurum’a geldiğimiz 2002 yılı tarihinden itibaren, Devlet-i Ali’nin son şeyhülislamlarından olup daha sonra Mısır’a hicret etmiş olan, âlim, fazıl ve mücahit Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’nin kendisine sorulan bir soruya verdiği cevabındaki; “Düzenli ve sistemli batıl, düzensiz ve sistemsiz hakka galiptir” vecizesini kendimize düstur edinmeye çalıştık. Bu minvalde, yaptığımız bütün çalışmaları bir sistem ve düzen dâhilinde icra etmeye gayret ettik ki batılın dünya çerçevesindeki yerleşik sistemine karşı gücümüz nispetinde hakkı müdafaa edebilelim. Dolayısıyla bizim en önemli düsturumuz bu çalışmalarda sistemli ve düzenli olmaktır.

Bize Erzurum’daki hayırlı faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz?

Ülkemizin müstesna şehirlerinden Erzurum’umuzda, uzun yıllardır devam ettirdiğimiz eğitim, davet ve hizmet çalışmalarını sizlerin de hüsnü teveccühlerinizi ve hayır dualarınızı almak maksadıyla kısaca arz etmeye çalışayım. Yapmış olduğumuz bütün çalışmaları birkaç başlık altında tasnif etmek mümkündür: Kurumsal ilişkilerimiz ciheti ile Vuslat Vakfı ve Asımdef Federasyona bağlı dernekler ile müftülüklerimizle müşterek yürüttüğümüz hafızlık kursları çalışmalarımızın ana gövdesini oluşturmaktadır. Ana hizmet alanımız İslami ve içtimai sahadır. İslami faaliyetten kastımız ise ilmi eğitim faaliyetleridir. Bu sahanın temel çalışma alanımız olması hasebiyle bu alandaki faaliyetleri biraz daha detaylı olarak paylaşmakta fayda mülahaza ediyorum.

Kurumlarımıza ilk defa müracaat eden yavrularımızın kaydını “ibtida kursu” bölümüne yapmaktayız. Bu bölümde dokuz aylık yoğun bir eğitim programı hazırlanmış olup bu dokuz aylık eğitim süreci içinde belli periyodlarla sınavlar yapılmakta ve ilmi anlamda talebelerimizin yetenek, kabiliyet testleri yapılmakta… Dokuz ayın sonunda bizim eğitim çalışmalarımızdan istifade edebilecek yeterlilik, kabiliyet ve istekte ise buradan hafızlık bölümüne geçmeye hak kazanmış olur. Ancak eğer kabiliyetli ve yeterli değil ise velileri ile görüşülerek, öğrencinin ibtida dönemindeki performansı bağlamında başarılı olabileceği tespit edilen başka alan ve sahalara yönlendirilmektedir.

Bu alan ve sahaları biraz daha açabilir misiniz?

Temel hizmet alanımız olan hafızlık kurslarından bahsedecek olursak, bu bölüme ilköğretim dördüncü sınıfı bitirmiş olan talebelerimiz alınmaktadır. Dördüncü sınıfı bitirip zeka ve kabiliyet cihetiyle hafızlık yapma kapasitesi olan çocuklarımız yazılı, sözlü ve mülakat sonucunda tespit edilir ve az önce de söylediğim gibi dokuz aylık ibtida hazırlık sürecine alındıktan sonra bir dönemde hafızlığını bitirecek şekilde hafızlığa başlatılır. Ayrıca resmi olarak tanınan bir yıl ara verme formülü de uygulamaya alınır. Diğer taraftan, bu bölümde hafızlığını ikmal eden talebelerimiz bir yandan okullarına devam ederken diğer bir yandan da medrese eğitimini almaya devam ederler.

Bu bölümde hafızlığını ikmal eden talebelerimiz, Arapça medresesi dediğimiz bölüme kayıt yaptırmaya hak kazanmış olurlar. Bu bölüme gelecek talebelerimiz hafız olup olmamasına göre ikiye ayrılır. Hafız olan talebelerimiz ya hafızlığını bizim medreselerimizde bitirmişlerdir ya da başka bir hafızlık kursundan hafızlığını ikmal etmiştir. İkincisinin olması durumunda ise talebe, hafızlığını tamamladığı hocasından refakatıyla -yani mezkur talebesinin bizim yanımızda okumasına müsaade etmesiyle- beraber gelmek durumunda. Diğer taraftan eğer hafız değil ise veya ibtida bölümünü başarıyla geçtikten sonra hafızlığa yatkın görülmemiş ise bu durumda olan talebelerimizin kaydı da buraya yapılır. Bunların dışında başka bir medresede veya kurumda belli bir süre okuduktan sonra bu medresemizde devam etmek istiyorsa gerekli tahkikler yapıldıktan sonra, seviye tespiti yapılır ve uygun seviyede olan talebelerle eğitimine devam etmesine olanak sağlanır.

Eğitim faaliyetlerimizin standart süreleri ne kadar?

İbtida kursumuz 9 aydır. Hafızlık 15 aydır. Örgün okulla beraber hafızlık 9+15 aydır. Medrese 5+3 olmak üzere 8 yıl olup 5 yıl standart medrese eğitimi, 3 yıl ise ihtisas çalışması şeklindedir.

Muhterem Hocam, hanım kardeşlerimize yönelik de çalışmalarınız var mı?

Elhamdülillah çalışmalarımızın büyük bir kısmını da hanım kardeşlerimize yönelik çalışmalar oluşturmaktadır. Bu çalışmaları ana hatları ile arz edecek olursak; 1) 4-6 yaş gurubu yavrularımıza dönük 15 ayrı yerde sıbyan medresesi dediğimiz anaokuluna tekabül eden hizmetler. 2) Ev hanımlarına dönük gündüzleri 10:00-15:00 arası 18 ayrı yerde devam eden medrese çalışmaları… 3)Okulda okuyan çocuklara dönük takviye kurs çalışmaları. 4) Hafızlık ve İslami ilimler (medrese) çalışmaları… 5) Haftalık yani düzenli periyotlarla mahallelerde icra edilen ev sohbet halkaları. Bu alan ve sahadaki çalışmalarımızı birçok hocahanım kardeşlerimiz ile yürütmekteyiz. (Pandemi şartlarından önceki faaliyetlerimiz bunlar.)

Medreselerinizdeki usulden biraz bahsedebilir misiniz?

Medrese eğitimi dediğimiz çalışmada kültür havzamızda Şark Medreseleri Usulü dediğimiz sisteme birtakım değişikliklerin yapılması ve bazı derslerin ilave edilmesi ile beraber eğitim görülmektedir. Bu meyanda alet ilmi dediğimiz Sarf, Nahiv, Mantık, Belağat, Lugat, Usul (Usul-i Fıkıh, Usul-i Hadis, Ulumu’l-Kur’an) gibi ilimler tahsil edilirken diğer bir yandan da ulum-u aliye dediğimiz şer’i (Fıkıh -Şafii ve Hanefi fıkhı ağırlıklı olarak-, Tefsir, Hadis, Akaid, Kelam, Siyer) ilimleri tahsil edilmektedir. Ayrıca bu alanların yanında güncel diyebileceğimiz Pedagoji ‘den , Edebiyata, Hat Sanatından Tezhibe bir çok alan ve sahada seçme dersler ile talebelerimizin anı, günü tanımalarına yardımcı olacak çalışmalar da devam etmektedir.

Bu alan ve sahalarda özellikle medrese eğitim çalışmaları programı yıllık, aylık, haftalık, günlük olmak üzere taksim edilmiş olup her bir talebemizin veya hocamızın hangi gün hangi dersi göreceği önceden bilinmektedir.

İmam-Hatip ve İlahiyat öğrencileri de size müracaat edebiliyorlar mı?

Evet tabi ki… Biz her zaman ilahiyat ve imam hatipte okuyan kardeşlerimize kapımızı açık tutmuşuzdur. İlahiyat ve iman hatibe giden kardeşlerimiz örgün olarak okullarına günübirlik giderken, okuldan sonra günde dört ders olmak üzere klasik medrese eğitiminin biraz daha konsantre versiyonuyla alabilmektedir. Medresemizden destek alan öğrencilerin derslerinde daha başarılı oldukları bir vakıadır.

Muhterem hocam. Eğitim faaliyetlerinin dışında başka faaliyetleriniz de var mı?

Tebliğ ve davet başlığındaki çalışmalarımız bu nevidendir. Bu bölümde pratisyen hoca da diyebileceğimiz hoca kardeşlerimiz vazife yapmaktadırlar. Bu kardeşlerimiz ile esnaf, bürokrat, memur ve toplumun tüm kesimlerine dönük kardeşlik hukukumuzu hatırlatıcı, Allah celle celaluh ve ahret bilincini pekiştirici ziyaret ve tebliğ çalışmaları yapılmakta. Ayrıca özellikle okullarda okuyan çocuklarımıza dönük sosyal ve ilmi etkinlikler icra edilmektedir. Bunların yanı sıra derneğimiz bünyesinde konferans, seminer, panel, davet çalışmaları ve benzeri birçok sosyal faaliyetler icra edilmektedir.

Bunun dışında Vuslat Derneği bünyesinde insani sosyal bir takım hizmetler yapılmaktadır. Mesela Aşevi çalışması… Günde iki öğün ihtiyaç sahiplerine sefer taslarında sıcak aş ulaştırılmakta… Yine “hayır çarşısı” adlı faaliyetimiz var. Giyim mağazası dediğimiz, ihtiyaç sahiplerinin herhangi bir ücret ödemeden bir mağazadan alış veriş yapar gibi kendilerinin ve çoluk çocuklarının giyim ihtiyaçlarını karşıladıkları bir mağaza… Bunun bir de gıda üzerine olanı var. İhsan marketi… Kendi evinde yemeğini yapabilen ancak imkansızlıklar içinde olan kardeşlerimizin marketten alışveriş yapar gibi gelip her türlü gıda ihtiyaçlarını aldıkları gıda mağazası…

Son olarak yapımına öncülük ettiğiniz büyük bir külliye çalışması var; bunun hakkında bilgi verebilir misiniz?

Erzurum’umuzda şahıstan aldığımız 61 dönüm arazi üzerine toplamda 15 blok olan bir külliye. Tamamen faaliyete geçtiğinde 6000 öğrenci kapasiteye sahip olacak bu çalışmamızda, bu güne dek bizlerden maddi manevi desteklerini esirgemeyen tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunmayı bir borç bilmekteyiz. Cenab-ı Hak, Üstad Necip Fazıl’ın dediği gibi, zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda, kurucu nesillerin yetişmesinde bizleri de nasipdar eylesin! Amin

Aydın Başar/ İrfanDunyamiz.com/ Özel Röportaj

Abdullah Taylan Hocamız ile konuştuk

M. Şevket Gökşan Hocamızla Konuştuk

Hakkımda irfandunyamiz

Şunlara Gözat

Muhammed Mursi’nin bilinmeyen yönleri

1- Mursi, Kur”an hafızıdır. Mursi hakkında az bilinen gerçeklerden birisi, onun Kur”an”ı kalbi duygularla ezberlemiş …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir