Aydın Başar’dan 300 kitaplık tavsiye listesi

Uzun bir mesainin sonunda 300 kitaplık bir “Müslüman kitaplığı” kitap tavsiye listesi oluşturmuş oldum. Elimden geldiği kadar Ehl-i Sünnet hassasiyetine dikkat etmeye çalıştım. Sünneti küçümseyen, Kur’an’da hata bulan ve usulsüz dini yorumlar yapan itikadı bozuk kimselerin eserlerini listeye karıştırmamaya gayret sarf ettim. Dar değil geniş bir bakış açısı ile doğudan ve batıdan birçok farklı müellifin eserlerini listelemeye çalıştım.

Bu kitap listesini oluştururken birçok âlim, akademisyen ve yazarın fikirlerini aldım. Mahir İz, Esad Coşan, Kadir Mısıroğlu ve Yusuf Kaplan gibi kitap tavsiyesi yapan zevatın da listelerini inceledim. Ayrıca sosyal medyadan kitap tavsiyesi yapan hocaların fikirlerini dikkate aldım.

Entel dantel kitaplara heves etmeyen ve İslam’ın en sade biçimiyle anlaşılmasını talep eden, hassaten dava bilinci ve Müslümanca düşünmeye önem veren okuyucularımız için istifadeye medar olacağını umuyorum. Rabbim’den bu listenin insanlara faydalı olmasını niyaz ediyorum. 

A. İMAN VE İSLAM

1. Ömer Nasuhi Bilmen, İslam İlmihali
2. Mehmet Zihni Efendi, Nimet-i İslam
3. Ahmet Hamdi Akseki, İslam Dini
4. Muhammed Hamidullah, İslam’a Giriş
5. Necip Fazıl Kısakürek, İman ve İslam Atlası
6. Ümit Şimşek, İslam İnanç İlmihali
7. Ali Kemâl Belviranlı, İslâm Prensipleri
8. Ali Tantavi, Ana Hatlarıyla İslam Dini
9. Mahmud Esad Coşan, İslam’ın ve İmanın Korunması
10. Muhammed Kutub, İslâm’ın Etrafındaki Şüpheler
11. Babanzâde Ahmed Naim, İslâm Ahlâkının Esasları
12. Haluk Nurbaki, Kur’an-ı Kerim’den Ayetler ve İlmi Gerçekler
13. Tahirül Mevlevi, Müslümanlıkta İbadet Tarihi
14. Rahmi Telkenaroğlu, İslam İbadet Esasları
15. Kemal Yıldız, İbadet ve Hayat

B. İTİKAT VE AKAİD

1. Mehmet Zahid Kotku, Ehli Sünnet İtikadı
2. İbrahim Cücük, Delileriyle Ehl-i Sünnet Akaidi
3. Nureddin es-Sabuni, Matüridiyye Akaidi
4. Mehmet Keskin, İmam Eş’ârî ve Eş’ârîlik
5. Sadettin Taftazânî, Şerhû’l-Akâid Tercümesi
6. Numan Kurtulmuş, Amentü Şerhi
7. Ramazan Altıntaş, Sana İtikattan Soruyorlar
8. Cağfer Karadaş, İslam Akaidi
9. Saim Kılavuz, Anahatlarıyla İslâm Akaidi ve Kelama Giriş
10. Süleyman Uludağ, İslam Düşüncesinin Yapısı
11. Metin Bozkuş, Anadolu’da İslam ve Mezhepler
12. Hasan Gümüşoğlu, İslam Mezhepleri Tarihi
13. Abdulmecit Zindani, Kur’an ve Kainat Ayetleri Işığında Tevhid
14. İbni Teymiye, Tevhid Risalesi
15. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi

C. KUR’AN-I KERİM

1. İsmail Karaçam, Sonsuz Mucize Kur’an
2. Osman Keskioğlu, Kur’an Tarihi
3. Kerim Buladı, Kur’an’ın Anlaşılmasında Anahtar Kavramlar
4. Muhammed Gazali, Kur’an’ı Anlamada Yöntem
5. Ebul Âla Mevdudi, Kur’an’da Dört Terim
6. Halis Aydemir, Kur’an’da Hata Yok
7. Mehmet Halil Çiçek, Müşkilu’l-Kur’an’ı Yeniden Değerlendirmek
8. Enbiya Yıldırım, Kur’an Bize Yeter Söylemi
9. İhsan Şenocak, Sünneti Reddeden Kur’an Müslümanlığı
10. Ali Akpınar, Kuran Niçin Ve Nasıl Okunmalı
11. Murat Padak, Kur’an’dan Hikmetler
12. Hasan Keskin, Kur’an’da Fitne Kavramı
13. Recep Akakuş, İslam’da Hamele-i Kuran
14. Fatih Çollak, Kur’ân Risalesi
15. Ruhi Özcan, Vahiy Kültürü

D. HADİS VE SÜNNET

1. Mehmet Yaşar Kandemir, Hadis Karşıtları Ne Yapmak İstiyor
2. İbrahim Hatiboğlu, Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları
3. Yusuf el-Karadavî, Sünneti Anlamada Yöntem
4. Muhammed Taki el-Usmânî, Sünnet’in Bağlayıcılığı
5. Muhammed Salih Ekinci, Huccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet
6. Ömer Faruk Korkmaz, Ayet-i Kerimeler Işığında Sünnetin Hucciyeti
7. Şatıbi, Bid’atler Karşısında Kitap ve Sünnete Bağlılıkta Yöntem
8. İmam Suyuti, Sünnetin İslam’daki Yeri
9. Said Nursi, Sünnet-i Seniyye Risalesi
10. Halil İbrahim Kutlay, Nebevi Mesaj
11. Muhammed Ali Es-Sabuni, Nebevi Sünnet
12. Aynur Uyarel, Sahabe Uygulaması Olarak Sünnete Bağlılık
13. Mehmet Görmez, Hadis İlminin Temel Meseleleri
14. Saffet Sancaklı, Hadis İnkârcılığı
15. Zekeriya Güler, Hadis Günlüğü

E. SİYER-İ NEBİ

1. Mustafa Asım Köksal, İslam Tarihi
2. Ali Muhammed Sallabi, Siyer-i Nebi
3. Kasım Şulul, Siyer Usulü
4. Martin Lings, Hazreti Muhammed’in Hayatı
5. İzzet Derveze, Kur’an’a Göre Hazreti Muhammed’in Hayatı
6. Mustafa Sıbai, Peygamberimizin Hayatından Dersler ve İbretler
7. Mehmet Emin Ay, Şefkat Peygamberi Hazreti Muhammed
8. Münir Muhammed Gadban, Resulullah’ın Hayatı ve Daveti
9. Ahmet Önkal, Resulullah’ın İslam’a Davet Metodu
10. İhsan Süreyya Sırma, Mekke Dönemi ve İşkence
11. Mustafa Ağırman, Hazreti Muhammed Devrinde Mescid Ve Fonksiyonları
12. Rıfat Oral, Hazreti Peygamber’in Veda Haccı
13. Âdem Apak, Kur’an’ın Geliş Ortamında Arap Toplumu
14. Muhammed Emin Yıldırım, Efendimizi Sahabe Gibi Sevmek
15. Mutlu Binici, Uhud’un Ardında Cennet Var

F. FIKIH VE İSLAM HUKUKU

1. Hayreddin Karaman, Günlük Hayatımızda Helaller ve Haramlar
2. Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar
3. Hamdi Döndüren, Güncel Fıkhi Meseleler
4. Abdullah Kahraman, Güncel Dini Konular ve Fıkhi Hükümler
5. Hacı Yunus Apaydın, Din ve Fıkıh Yazıları
6. Faruk Beşer, Güncel Meselelere Dini Çözümler
7. Vehbe Zuhayli, Günümüz Meselelerine Fetvalar
8. Ekrem Buğra Ekinci, İslâm Hukukumda Değişmenin Sınırlan
9. Halit Çalış, Ahmet Yaman, İslam Hukukuna Giriş
10. Ahmet Yaman, Halit Çalış, İslam Hukuku
11. Abdülkerim Zeydan, İslam Hukukuna Giriş
12. Fahrettin Atar, Fıkıh Usûlü
13. Mehmet Zahit Kevserî, Hanefi Fıkhının Esasları
14. Mustafa Kelebek, İslam Aile Hukukunda Velayet
15. Orhan Çeker, Fetvalarım

G. UFUK KİTAPLARI

1. Sezai Karakoç, İslam’ın Dirilişi
2. İsmet Özel, Taşları Yemek Yasak
3. Roger Garaudy, Geleceğimizde İslâm Var
4. İsmail Faruki, Bilginin İslamileştirilmesi
5. Rene Guenon, Modern Dünyanın Bunalımı
6. Akif Emre, Müstağrip Aydınlar Yüzyılı
7. Özcan Hıdır, Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm
8. Aliya İzzetbegoviç, Doğu Batı Arasında İslam
9. Said Ramazan el-Buti, Kur’an’da İnsan ve Medeniyet
10. Bedri Gencer, İslam’da Modernleşme
11. Erol Güngör, İslam’ın Bugünkü Meseleleri
12. İbrahim Kalın, İslam ve Batı
13. Şemseddin Dursun, Gönül Dili ve İletişim
14. Yücel Oğurlu, Perspektif Kodları
15. Cemil Meriç, Bu Ülke

H. DAVA VE ŞUUR

1. Seyid Kutub, Yoldaki İşaretler
2. Ahmet Ağırakça, Dava Adamı Olmak
3. Yusuf Kerimoğlu, Kelimeler Kavramlar
4. Kadir Mısıroğlu, İslam Dünya Görüşü
5. Abdulkadir Udeh, İslam ve Siyasi Durumumuz
6. Muhammed Ebu Zehra, İslam’da Sosyal Dayanışma
7. Salim Öğüt, Modern Bir Din Projesinin Tenkidi
8. Mehmet Doğan, Batılılaşma İhaneti
9. Said Halim Paşa, Buhranlarımız
10. Abdurrahman Dilipak, Cumhuriyete Giden Yol
11. Burhan Bozgeyik, İşte Zulmün Belgesi
12. Osman Yüksel Serdengeçti, Bir Nesli Nasıl Mahvettiler
13. Mehmet Beşir Eryarsoy, Küreselleşmeye Karşı Duruşumuz
14. Salâh Abdulfettâh el-Hâlidî, Müslümanın Değişmez Prensipleri
15. Ebul Hasen En Nedvi, Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti

I. MÜSLÜMANCA DÜŞÜNCE

1. İmam Gazali, Müslümanca Bir Hayat
2. Ebubekir Sifil, Müslümanca Bir Hayat İçin
3. Abdurrahman Arslan, Dünyaya Müslümanca Bakmak
4. Mehmet Sürmeli, Siyasette Müslümanca Düşünmek
5. Aydın Başar, Hayatı Müslümanca Okumak
6. İsmail Lütfi Çakan, Müslümanca Yaşamak
7. Yavuz Köktaş, Modern Dünyada Müslümanca Düşünmek
8. Rasim Özdenören, Müslümanca Düşünmek Üzerine Denemeler
9. Serdar Demirel, Postmodern Çağda Müslüman Bilincin İnşası
10. Ali Haşimi, Kur’an ve Sünnet’e Göre Müslüman Şahsiyeti
11. Fethi Yeken, Müslüman Olmam Neyi Gerektirir?
12. Ali Haydar Haksal, Müslümanca Duruş
13. Vehbi Karakaş, Müslümanca Bakış
14. Nureddin Yıldız, Mümin Kimliğimiz
15. Ramazan Kayan, Vahyin Gölgesinde Kimlik İnşası

İ. TASAVVUF VE NEFİS TERBİYESİ

1. Hasan Kamil Yılmaz, Tasavvufun Meseleleri
2. Dilaver Selvi, Kur’an ve Tasavvuf
3. Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar
4. Hasan El Benna, Tasavvuf Ve Ahlak Eğitimi
5. Necdet Yılmaz, Osmanlılarda Tasavvuf
6. Ebu’l-Alâ el-Afîfi, Tasavvuf İslâm’da Mânevî Hayat
7. Mahir İz, Tasavvuf
8. Muhammed Bin El Hani, Adap
9. Abdu’l-Bari En-Nedvi, Tasavvuf ve Hayat
10. Ferîdüddîn Attar, Tezkiretü’l Evliyâ
11. Said Havva, İslam’da Nefis Tezkiyesi
12. İbni Kayyım El Cevziyye, Nefis Terbiyesi
13. Abdulkerim Kuşeyri, Kuşeyri Risalesi
14. Haris el Muhasibi, Selefi Tasavvuf
15. Muhammed Emin Er, Fıkh-ı Batın Kalp Temizliğinin Esasları

J. İRFAN VE HİKMET

1. Abdulkadir Geylani, İlahi Armağan
2. Osman Nuri Topbaş, Son Nefes
3. Necdet Tosun, İrfan Bahçesi
4. Abdulfettah Ebu Gudde, Zamanın Kıymeti
5. İbn Hacer el-Askalani, Erdem Yolcusuna Uyarılar
6. İmam Şarani, Sufilere Armağan Selefi Salihin Ahlakı
7. İbn Ataullah el-İskenderi, Hikemü’l-Atâiyye
8. Mustafa Kara, Gönül Mektupları
9. Musa Tektaş, Gönül Zaviyesi
10. Hayati İnanç, İşte Geldik Gidiyoruz
11. Raşit Küçük, Sevgi Medeniyeti
12. Ahmet Ziylan, İki Çift Söz Yeter
13. Sadi Şirazi, Bostan ve Gülistan
14. Beydaba, Kelile ve Dimne
15. Mehmet Nezir Gül, Geçmişten Günümüze Latifeler Hikmetler

K. İLHAM VEREN KİTAPLAR

1. Soner Duman, Hayata Bir de Böyle Bak
2. Mehmet Lütfi Arslan, Uyanın Rüya Vaktidir
3. Mustafa Asım Küçükaşçı, Kıyameti Koparan Kopuşlar
4. Süleyman Ragıp Yazıcılar, Baht Meselesi
5. Geylani Akan, Hayat İmanla Güzel
6. Erol Erdoğan, İnsan Mevsimi
7. Erhan Erken, Dünya Görüşü
8. Ömer Faruk Demireşik, Şafak Sökerken
9. Âdem Özköse, Ümmet Coğrafyası
10. Sefa Saygılı, Dünyayı Aldatanlar
11. Mustafa Sabri Beşer, Ve İnsan Aldandı
12. Ahmet Murat, Kalbin Kararı
13. Mikail Çolak, Alemlere Rahmet
14. Faruk Öndağ, Sıradışı Adamlar
15. Mustafa Nezihi Pesen, İstanbul’a Zikirle Girdin Mi Hiç?

L. FAYDALI DİNİ KİTAPLARI

1. Abdullah Yıldız, Namaz Bir Tevhit Eylemi
2. Şerafettin Kalay, Müminin Miracı Namaz
3. Mehmet Şevket Eygi, Müslümanın 100 Vazifesi
4. Âdem Ergül, Medeniyet Öncülerimizden 365 Lider Davranış
5. Hikmet Özdemir, Hazreti Ali’nin 100 Veciz Sözü
6. Murat Kaya, Hazreti Ömer’den 111 Hatıra
7. Mustafa Meşhur, İslam’a Davet Fıkhı
8. Ali Nar, 40 Hadisle Müslüman Kimliği
9. Mecdi El Hilali, Allah Sevgisi
10. Mehmet Paksu, Sünnete Göre Günlük Hayat
11. Mehmet Akbaş, Asr-ı Saadetten Üç Öğretmen
12. Ali Ramazan Dinç, Kemale Dair Sohbetler
13. Ertuğrul Düzdağ, Ali Ulvi Kurucu Hatıralar
14. Nazif Yılmaz, Ahmet İslamoğlu Hatırlar ve Mülahazalar
15. İbrahim Emiroğlu, Yanlış Düşünce ve Davranışlar Karşısında Mevlana

M. KÜLTÜR VE EDEBİYAT

1. Haluk Dursun, İstanbul’da Yaşama Sanatı
2. Ahmet Yüksel Özemre, Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı
3. Münevver Ayaşlı, Haminne’nin Suret Aynası
4. Yahya Kemal Beyatlı, Kendi Gökkubbemiz
5. Dursun Gürlek, Kültür Dünyamızdan Manzaralar
6. Sadettin Ökten, Aslında Bir Sanat Var
7. Nihat Sami Banarlı, Tarih ve Tasavvuf Sohbetleri
8. Mehmet Nuri Yardım, Edebiyatımızın Güler Yüzü
9. Âlim Yıldız, Geleneğin İzinde
10. Nidayi Sevim, Keşf-i İstanbul
11. Emin Işık, Belh’in Güvercinleri
12. Serhan Tayşi, Ali Emiri’nin İzinde
13. Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari
14. Beşir Ayvazoğlu, Geleneğin Direnişi
15. Evliya Çelebi, Seyahatname

N. HİKÂYE, ROMAN VE DENEME

1.Muhyiddin Şekur, Su Üstüne Yazı Yazmak
1, Carl Vett, Dervişler Arasında İki Hafta
2. Muhammed Esed, Mekke’ye Giden Yol
3. Şule Yüksel Şenler, Huzur Sokağı
4. İskender Pala, Şah Sultan
5. Cahit Zarifoğlu, Yaşamak
6. Tarık Buğra, Küçük Ağa
7. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir
8. İbrahim Tenekeci, Son Düzlük
9. Mustafa Kutlu, İyiler Ölmez
10. Vehbi Vakkasoğlu, Bir Destandır Çanakkale
11. Mehmet Niyazi, Yemen Ah Yemen
12. Yavuz Bahadıroğlu, Selahaddin Eyyubi
13. Mustafa Uslu, Yunus Emre Gönlüm Düştü Bir Sevdaya
14. Aziz Erdoğan, Abide Şahsiyet Mehmet Akif Ersoy
15. Ahmet Yapıcı, İnanmış Bir Adam Mehmet Akif

O. EĞİTİM VE AİLE

1. Ali Fuat Başgil, Gençlerle Başbaşa
2. Seyit Mehmet Şen, Gençlik Geleceğimizdir
3. Nurettin Topçu, Türkiye’nin Maarif Davası
4. Samiha Ayverdi, Milli Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız
5. Dursun Ali Taşçı, Eğitim Yazıları
6. Said Havva, İslami Eğitim Modeli
7. Memiş Okuyucu, Maarifimiz ve Geleceğimiz
8. Ali Erkan Kavaklı, En Sevilen Öğretmen Hazreti Muhammed ve Eğitim Metotları
9. Bekir Kuzudişli, Eğitim ve Öğretime Dair 40 Hadis
10. Osman Öztürk, İslam’da Evlat Terbiyesi
11. Mehmet Zeki Aydın, Ailede Ahlak Eğitimi
12. Durak Pusmaz, Ailede Mutluluk Prensipleri
13. Sıtkı Aslanhan, Bilinçli Aile
14. Mustafa K Topaloğlu, Evliliğin Yol haritası
15. Sema Maraşlı, Mutlu Aile Okulu

Ö. TARİH

1. Ahmet Akgündüz, Bilinmeyen Osmanlı
2. Mustafa Armağan, Osmanlı İnsanlığın Son Adası
3. İrfan Gündüz, Osmanlılarda Devlet Tekke Münasebetleri
4. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı
5. Koray Şerbetçi, Bir Osmanlı Var İmiş
6. Fuat Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu
7. Osman Turan, Selçuklular ve İslamiyet
8. Coşkun Yılmaz, Sultan İkinci Abdulhamit ve Dönemi
9. Vahdettin Engin, Bir devrin Son Sultanı II. Abdulhamid
10. Mustafa Sabri Efendi, Hilafetin İlgasının Arka Planı
11. Ziya Kazıcı, İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi
12. Mahmud Şakir, İslam Tarihinden Dersler ve İbretler
13. Davut Nuriler, Sancak’ın Asırlık Hak Mücadelesi
14. Ahmet Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya
15. Fuat Sezgin, İslam Bilim Tarihi

P. ABİDE ŞAHSİYETLER

1. Salih Suruç, Sadakatte Zirve Hazreti Ebu Bekir
2. İbnül Cevzi, Emirül Müminin Hazreti Ömer’in Hayatı ve Tarihi
3. Mustafa Necati Bursalı, Hayâ ve Edep İncisi Hazreti Osman
4. Mahmut Sami Ramazanoğlu, Hazreti Aliyyül Murtaza
5. Ömer Sabuncu, Hazreti Aişe Binti Ebi Bekir
6. Ömer Döngeloğlu, Musab Bin Umeyr
7. Fatih Çınar, Mustafa Taki Efendi
8. İbrahim Baz, Abdülehad Nuri-i Sivasi Hayatı Eserleri Görüşleri
9. Vahit Göktaş, Muhammed Es’ad-ı Erbili Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Felsefesi
10. Adnan Memduhoğlu, Bir Fakih Olarak İmam Nevevi
11. Ahmet Turan Arslan, İmam Birgivi
12. Nesimi Yazıcı, Kamil Miras Hayatı ve Eserleri
13. Ethem Cebecioğlu, İmam-ı Rabbani Hareketi ve Tesirleri
14. Bilal Kemikli, Erzurumlu Bilge İmam Muhammed Lütfi Efendi
15. Yusuf Temizcan, Muhsin Kıvamında Yaşamak Abdullah Tivnikli

R. İLMİ ETÜDLER

1. Necdet Çağıl, Kur’an’ın Belagat ve Fonetik Yapısı
2. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Kur’an’ın Belagatı ve İ’cazı Üzerine
3. Mehmet Yalar, Modern Arap Edebiyatına Giriş
4. Yusuf Ziya Kavakçı, İslam Araştırmalarında Usul
5. Rahmi Yaran, İslam Fıkhında İhtiyaç Kavramı ve Kurumsallaşma
6. Hasan Çelikkaya, Fonksiyonel Eğitim Sosyolojisi
7. Mehmet Ünal, Kur’an Anlaşılmasında Kıraat Farklılıklarının Rolü
8. Cemal Abdullah Aydın, Hadislerin Kaynaklarını Bulma Yolları
9. Cemal Ağırman, Hadis Kaynaklarının Dili
10. Hüseyin Yılmaz, Dini Hitabet ve Mesleki Uygulama
11. Nuri Adıgüzel, İslam Ahlak Düşüncesi ve Müslüman Ahlakçılar
12. Fethi Ahmet Polat, İslam Tefsir Geleneğinde Akılcı Söyleme Yöneltilen Eleştiriler
13. Ömer Çelik, Tefsir Usulü ve Tarihi
14. Harun Öğmüş, Cahiliye Döneminde Araplar
15. Mehmet Fatih Kaya, Hadis Usûlünde İhtilât

S. TEMEL CİLTLİ ESERLER

1. Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Din Kur’an Dili
2. Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvetü’t Tefasir
3. İmam Nesefi, Tercüme: Harun Ünal, Nesefi Tefsiri Tercümesi
4. Babanzade Ahmed Naim ve Kamil Miras, Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi
5. Yaşar Kandemir, İsmail Lütfi Çakan, Raşid Küçük, Riyazüs Salihin Şerhi
6. Kadı İyaz, (Yaşar Kandemir), Şifa-i Şerif Şerhi
7. Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-u İslamiyye ve İstılahat-ı Fıkhiyye Kamusu
8. İmam Nebevi Hazretleri, Hatib eş-Şirbini (Tercüme Soner Duman), Muğni’l Muhtac Minhacü’t-Talibin Şerhi
9. İmam Gazzali, İhya-ü Ulumi’d Din
10. Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatüs Sahabe
11. Hayredin Karaman, Ana Hatlarıyla İslam Hukuku
11. Osman Nuri Topbaş, Nebiler Silsilesi
12. Hayati Ülkü, İslam Tarihi
13. Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatı
14. İmam-ı Rabbani, Mektubat
15. Tahirül Mevlevi, Mesnevi Şerhi

İrfanDunyamiz.com

Şunlara Gözat

Konya günlerim böyle başladı…

Konya’nın meşhur hafızlarından Hayra Hizmet Vakfı kurucusu merhum Hasan Hüseyin Varol hocamızın hatıralarını rahmete ve …

3 Yorumlar

 1. İnşallah yavaş yavaş alıp okuyalım

 2. UĞUR CENNETOĞLU

  DEĞERLİ HOCAM ÇOK FAZAL İLMİ BİLGİMİZ YOK AMA ÖZELLİKLE CÜBBELİ AHMET HOCAMIZIN REDDİYE YAPTIĞI VE İMANİ NOKTADA HASSASİYETLE DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN İSİMLERİN KİTAPLARI VAR LİSTENİZDE.

  HALİS AYDEMİR
  MEHMET GÖRMEZ
  HAYREDDİN KARAMAN
  NURETTİN YILDIZ.

  ACİZANE DİKKATİNİZİ ÇEKMEK İSTEDİM.
  SAYGILAR SUNARIM.

  • Sadece onlar da değil ehli sünnet e muhalif görüşlü şahısların kitapları var ehli sünnet vurgusu yapılmış başta belki tam ayıklanmadı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.