Abdülhâlik Gucdüvânî’den öğütler

Abdülhâlik Gucdüvânî hazretleri talebesi Evliyâ-yı Kebîr’e bazı tavsiyelerde bulunmuş ve bu nasihatler Farsça Vasâyâ (Vasiyetler) isimli küçük bir eserde toplanmıştır. Bu tavsiyeler şunlardır:

Oğlum, sana vasiyetim şudur ki; bütün hallerinde ilim, edeb ve takvâ üzere olasın.

Selefin (önceki âlimlerin) eserlerini oku, izlerinden yürü. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat çizgisinden ayrılma!

Fıkıh ve hadis öğren, câhil sûfîlerden uzak dur.

Namazını cemaatle kılmaya itina et. Fakat imam, ya da müezzin olma!

Şöhretten uzak dur; çünkü şöhret âfettir. Herhangi bir makama göz dikme!

Mahkeme evraklarına adını yazdırma, kimseyle mahkemelik olma!

Kimseye kefil olma. Halkın vasiyetlerine de karışma.

Padişah ve devlet adamlarıyla düşüp kalkma!

Dergâh kurma ve dergâhta oturma! Oğlanlarla, nâmahrem (yabancı) kadınlarla, avâm (câhil) insanlarla ülfet etme!

Güzel seslere (musikîye) fazla kapılma; zira onun çoğu kalbi öldürür. Güzel sesleri ve hoş nağmeleri büsbütün red ve inkâr da etme. Zira onlara bağlı olanlar çoktur.

Az ye, az konuş, az uyu ve kalabalıktan aslandan kaçar gibi kaç!

Daima kendi yalnızlığınla Hakk ile beraber ol!

Helal lokmayı ara ve şüphelilerden kaç.

Gücün yettiği sürece evlenme ki dünya seni kendisine meylettirmesin.

Çok gülmekten, özellikle de kahkahayla gülmekten sakın; sonra gönlünü öldürürsün.

Herkese şefkat nazarıyla bak ve hiç kimseyi hor görme!

Dışını süslemeye çok önem verme ki dışı süslemek iç haraplığından gelir.

Halkla çekişme, hiç kimseden bir şey isteme ve kimseye hizmet teklif etme!

Meşâyıha malın, canın ve gücünle hizmet et! Onların işlerini red ve inkâra kalkışma! Çünkü bu hal felah bulmayan bir hüsrana yol açar.

Dünyaya ve dünyacılara meyletme! Daima elbisen sade, yoldaşın derviş, sermâyen fakr, evin mescid, dostun Allah Teâlâ hazretleri olsun.

Prof. Dr. Necdet Tosun/ İrfanDunyamiz.com

Yayın Yönetmeni Notu: Burada bazı hususlara dikkat çekmek istiyoruz. Hazretin “evlenmeyi geciktir” sözünü anlarken, bunu ilim tahsil etme yolundaki bir şahsa özel olarak söylemiş olabileceğini hatırlatmak isteriz. “Dergah kurma” şeklindeki öğüdünü de yine bunun gibi şahsa özel olarak anlayabiliriz. Çünkü bazı insanlar dergah kurmak, şeyhlik gibi hevesleri asıl gayenin önüne geçirdikleri için yoldan sapmışlardır. Kaldı ki dini ve dünyevi statülerde nefse hoş gelen bir yön vardır. İmamlık ve müezzinliğe heves etme konusunda bile nefsani eğilimler olabilmektedir. Bir camide bir vakit namazında müezzinlik yapmak için yarışanlara bile rastlanmaktadır. Allah bizleri bu tür şeylerin şöhretinden muhafaza eylesin.

Altın Öğütler ↗

Hayatınızı değiştirecek birbirinden faydalı altın öğütler okumak için tıklayın.

Dua Defteri ↗

Gönüllerin pasını silen birbirinden güzel dualar okumak için tıklayın.

Şunlara Gözat

Konya günlerim böyle başladı…

Konya’nın meşhur hafızlarından Hayra Hizmet Vakfı kurucusu merhum Hasan Hüseyin Varol hocamızın hatıralarını rahmete ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.